Đề nghị mới được đưa ra: Itead WW - ADM World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Itead WW - ADM logo
Itead WW - ADM:

Paid Order - 0.00-12.00%


GEO: World Wide
eCPC 0.0300
Giữ khoảng thời gian 37
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0.3
Thời gian tồn tại của cookie 90ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
PPC (not search) Cho phép
Context ads Cho phép
Emails Cho phép
Social Media Cho phép
Incentive Cho phép
Toolbar Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Paid search (Brand) Cấm
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm

Sự miêu tả