Các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình Tiếp thị Liên kết

Indoleads

Hợp đồng Vận hành Chương trình Tiếp thị Liên kết

Hợp đồng Vận hành Chương trình Tiếp thị Liên kết này (“Hợp đồng”) được thực hiện và ký kết giữa BeautyMe Marketplace (M) SDN BHD (“Indoleads.com” hoặc “Chúng tôi”), và Bạn, (“Bạn” hoặc “Đơn vị Tiếp thị Liên kết”) là bên gửi đơn đăng ký để trở thành đơn vị tiếp thị liên kết của Indoleads.com). Các điều khoản và điều kiện trong Hợp đồng này áp dụng cho sự tham gia của bạn tại login.indoleads.com (“Chương trình Tiếp thị Liên kết”). Mỗi chiến dịch (offer) của Chương trình Tiếp thị Liên kết (“Chiến dịch”) có thể dành cho bất kỳ sự đăng bán nào của Indoleads.com hoặc bên thứ ba (mỗi bên thứ ba như vậy gọi là “Khách hàng”) và có thể liên kết đến một trang web cụ thể cho Chiến dịch cụ thể đó (“Trang web Chương trình”). Hơn nữa, mỗi Chiến dịch có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung trên các trang của Chương trình Tiếp thị Liên kết và được kết hợp như một phần của Hợp đồng này. Bằng việc gửi đơn đăng ký hoặc tham gia một Chiến dịch, bạn đồng ý rõ ràng với tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. Nếu bạn không đồng ý với toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản và điều kiện nào dưới đây, vui lòng ngừng gửi đơn đăng ký của bạn đến Trang web Chương trình của chúng tôi.

Đăng ký tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết

Bạn phải gửi đơn đăng ký tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết trên trang web của chúng tôi. Bạn phải hoàn thành chính xác đơn đăng ký để trở thành Đơn vị Tiếp thị Liên kết (và cung cấp cho chúng tôi các cập nhật trong tương lai) và không sử dụng bất kỳ bí danh hoặc phương tiện nào khác để che giấu danh tính thực hoặc thông tin liên hệ của bạn. Sau khi chúng tôi xem xét đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc bạn được chấp nhận hoặc bị từ chối tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết, thường là trong vòng hai (2) ngày làm việc. Chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi, có hoặc không có bất kỳ lý do gì.

Nghĩa vụ của các Bên

Tùy thuộc vào việc chúng tôi chấp nhận bạn là một Đơn vị Tiếp thị Liên kết và việc bạn tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, Indoleads.com đồng ý như sau:

 1. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông qua các đường link đồ họa và văn bản tới Trang web Chương trình và/hoặc các tài liệu sáng tạo khác (gọi chung là “Đường Link”) mà bạn có thể hiển thị trên các trang web do bạn sở hữu hoặc kiểm soát, trong các email được gửi bởi bạn và được xác định rõ ràng là đến từ bạn và trong các quảng cáo trực tuyến (gọi chung là “Phương tiện truyền thông”). Đường Link sẽ dùng để xác định bạn là thành viên của Chương trình Tiếp thị Liên kết của chúng tôi và sẽ thiết lập một đường link từ Phương tiện truyền thông của bạn đến Trang web Chương trình.
 2. Chúng tôi sẽ thanh toán mỗi Hành động đủ tiêu chuẩn (“Hoa hồng”) cho Đơn vị Tiếp thị Liên kết. “Hành động đủ tiêu chuẩn” thường có nghĩa là một cá nhân (i) truy cập Trang web Chương trình qua Đường Link, trong đó Đường Link là đường link cuối cùng đến Trang web Chương trình, (ii) không phải là người dùng do máy tính tạo, chẳng hạn như rô bốt, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh máy tính hoặc phương pháp tự động, nhân tạo hoặc gian lận khác để xuất hiện giống như một cá nhân, người thật, (iii) không sử dụng các trường thông tin được điền sẵn (iv) điền đầy đủ thông tin cần thiết cho hành động đó trong khoảng thời gian được Indoleads.com cho phép (v) chuyển đổi thành công thành một lượt bán hàng hoàn chỉnh cho sản phẩm hoặc dịch vụ và (vi) sau đó Indoleads.com không xác định đó là hành động gian lận, không hoàn chỉnh, không đủ tiêu chuẩn hoặc trùng lặp. Indoleads.com có thể xác định và sửa đổi các yêu cầu của Hành động đủ tiêu chuẩn được nhận Hoa hồng vào bất kỳ thời điểm nào và trong khoảng thời gian nào.
 3. Chúng tôi sẽ trả cho bạn bất kỳ khoản Hoa hồng nào lớn hơn 100 USD mà tài khoản của bạn kiếm được. Các tài khoản có số dư dưới 100 USD sẽ tiếp tục được tích lũy cho đến khi đạt đến 100 USD. Chúng tôi có quyền tính phí lại vào tài khoản của bạn mọi Hành động đủ tiêu chuẩn đã được trả tiền trước đây mà sau này được xác định là không đáp ứng các yêu cầu để trở thành Hành động đủ tiêu chuẩn.
 4. Việc thanh toán Hoa hồng phụ thuộc vào việc Khách hàng cung cấp các khoản tiền đó cho Indoleads.com, do đó, bạn đồng ý rằng Indoleads.com sẽ chỉ chịu trách nhiệm với bạn về Hoa hồng trong phạm vi Indoleads.com đã nhận được các khoản tiền đó từ Khách hàng. Theo đó Indoleads.com sẽ không phải chịu bất kỳ khiếu nại nào của bạn về Hoa hồng nếu Indoleads.com không nhận được khoản tiền đó từ Khách hàng.
 5. Indoleads.com sẽ tự động tạo hóa đơn thay mặt cho Đơn vị Tiếp thị Liên kết đối với tất cả các khoản Hoa hồng phải trả theo Hợp đồng này khi số Hoa hồng kiếm được tích lũy lớn hơn 100 USD và sẽ chuyển khoản thanh toán cho Đơn vị Tiếp thị Liên kết dựa trên hóa đơn đó trong vòng mười bốn (14) ngày. Tất cả việc theo dõi các Đường Link và quyết định các Hành động đủ tiêu chuẩn và các khoản Hoa hồng sẽ được Indoleads.com thực hiện theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp Đơn vị Tiếp thị Liên kết tranh chấp một cách thiện chí về bất kỳ phần nào của hóa đơn, Đơn vị Tiếp thị Liên kết phải gửi tranh chấp đó cho Indoleads.com bằng văn bản và đầy đủ thông tin chi tiết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn. Nếu Đơn vị Tiếp thị Liên kết không tranh chấp hóa đơn như được nêu trong văn bản này, thì Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằng mình từ bỏ một cách không hủy ngang mọi khiếu nại về hóa đơn đó. Trong trường hợp Đơn vị Tiếp thị Liên kết cũng đang theo dõi Hành động đủ tiêu chuẩn và Đơn vị Tiếp thị Liên kết thấy có sự khác biệt, thì Đơn vị Tiếp thị Liên kết phải cung cấp cho Indoleads.com các báo cáo của Đơn vị Tiếp thị Liên kết trong vòng ba (3) ngày sau ngày 30 của tháng theo lịch, và nếu con số thống kê theo báo cáo của Indoleads.com và Đơn vị Tiếp thị Liên kết chênh lệch nhau hơn 10% và Indoleads.com xác định một cách hợp lý rằng Đơn vị Tiếp thị Liên kết đã sử dụng các phương pháp được chấp nhận chung trong ngành để theo dõi Hành động đủ điều kiện, thì Indoleads.com và Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý thực hiện một cách trung thực để đạt được sự hòa giải. Nếu các bên không thể đi đến hòa giải, thì sẽ áp dụng số liệu của Indoleads.com.
 6. Nếu Đơn vị Tiếp thị Liên kết có số dư nào chưa được Indoleads.com thanh toán theo Hợp đồng này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Đơn vị Tiếp thị Liên kết và Indoleads.com, cho dù có liên quan đến Chương trình Tiếp thị Liên kết hay không, thì Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằng Indoleads.com có ​​thể trả bất kỳ số tiền nào như vậy được lấy từ số tiền Indoleads.com phải trả cho Đơn vị Tiếp thị Liên kết theo Hợp đồng này.
 7. Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằng hệ thống sẽ giữ hoa hồng cho việc cung cấp các chiến dịch và duy trì các mối quan hệ thương mại khác với các Nhà quảng cáo. Hoa hồng hệ thống có thể thay đổi từ 20 đến 35% và tùy thuộc vào hiệu suất và trạng thái của Đơn vị Tiếp thị Liên kết trong hệ thống. Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằng tất cả các khoản thanh toán được nêu trong điều khoản và điều kiện của các chiến dịch đã hiển thị mà không được khấu trừ hoa hồng hệ thống (tổng) và có thể khác với số liệu thống kê do các điều kiện khác nhau của chiến dịch và trạng thái của Đơn vị Tiếp thị Liên kết và hiệu suất của họ. Cơ cấu và tỷ lệ Hoa hồng có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào để khuyến khích các phương pháp tốt nhất và thưởng cho các kết quả xuất sắc của các Đơn vị Tiếp thị Liên kết được lựa chọn hoặc cho các mục đích khác mà Indoleads.com cho là phù hợp.
 8. Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằngIndoleads.com được bảo lưu, theo quyết định riêng của chúng tôi, quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chỉnh sửa tỷ lệ và ngưỡng chi trả Hoa hồng, cấu trúc Hoa hồng, thời gian xử lý thanh toán cho các khoản tiền gửi và tiền rút và các điều khoản thanh toán khác bất kỳ lúc nào mà không cần tham khảo trước hoặc thông báo trước cho bạn. Tỷ giá, cấu trúc và điều khoản thanh toán mới nhất sẽ được đăng trên Trang web Chương trình, bạn có trách nhiệm xem lại Trang web Chương trình để biết bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào;Indoleads.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ xử lý tiền gửi hoặc khoản tiền rút nào do hệ thống thanh toán gây ra;Indoleads.com có ​​thể giới hạn hệ thống thanh toán từ các quốc gia hoặc khu vực pháp lý nhất định;tất cả các khoản thanh toán từ Indoleads.com cho các Đơn vị Tiếp thị Liên kết theo Hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng trực tiếp, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, PayPal, Capitalist, Web Money và các phương thức thanh toán khác được Indoleads.com chấp thuận và được xác định trong tài khoản của bạn;

  Indoleads.com tước quyền bạn được nhận bất kỳ số tiền rút nào sau sáu (6) tháng;

  Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ bị tính phí hành chính mười phần trăm (10%) cho bất kỳ số tiền rút tiền nào lớn hơn 50.000 USD cho mỗi hóa đơn; và

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thanh toán bị từ chối và các khoản phí ngân hàng phát sinh trong quá trình chuyển tiền do tên ngân hàng và tài khoản của người thụ hưởng được cung cấp không chính xác.

  Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải trình hoặc thanh toán bất kỳ khoản thuế nào hoặc tuân thủ bất kỳ luật nào liên quan đến thuế hoặc tuân thủ có liên quan đối với bất kỳ giao dịch, thanh toán nào theo Hợp đồng này và bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ báo cáo thuế và tuân thủ luật định của mình.

Đơn vị Tiếp thị Liên kết cũng đồng ý:

 1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc phát triển, vận hành, duy trì và với tất cả nội dung trên hoặc nội dung có liên kết với Phương tiện truyền thông của bạn.
 2. Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu được đăng trên Phương tiện truyền thông của bạn hoặc được sử dụng theo cách khác liên quan đến Chương trình Tiếp thị Liên kết là (i) không bất hợp pháp, (ii) không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào và (iii) không chứa hoặc liên kết đến bất kỳ tài liệu nào có hại, đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, quấy rối, kích động bạo lực, khuyến khích phân biệt đối xử (cho dù dựa trên giới tính, tôn giáo, chủng tộc, dân tộc, quốc tịch, khuyết tật hay tuổi tác), quảng bá các hoạt động bất hợp pháp (chẳng hạn như cờ bạc) , chứa ngôn từ tục tĩu hoặc nói cách khác là chứa các tài liệu mà Indoleads.com thông báo cho bạn rằng Indoleads.com cho rằng là có thể bị phản đối (gọi chung là “Nội dung phản cảm”).
 3. Không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc tuyên ngôn nào khác liên quan đến Indoleads.com hoặc Khách hàng hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào tương ứng của họ, ngoại trừ trường hợp được ủy quyền rõ ràng theo Hợp đồng này.
 4. Đảm bảo rằng Phương tiện truyền thông của bạn không sao chép hoặc giống với giao diện của Trang web Chương trình hoặc tạo ấn tượng rằng Phương tiện truyền thông của bạn được Indoleads.com hoặc Khách hàng hoặc một phần của Trang web Chương trình xác nhận mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 5. Tuân thủ tất cả (i) nghĩa vụ, yêu cầu và hạn chế theo Hợp đồng này và (ii) luật, quy tắc và quy định vì chúng liên quan đến doanh nghiệp của bạn, Phương tiện truyền thông của bạn hoặc việc bạn sử dụng các Đường Link.
 6. Tuân thủ các điều khoản, điều kiện, nguyên tắc và chính sách của bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào Đơn vị Tiếp thị Liên kết sử dụng liên quan đến Chương trình Tiếp thị Liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, nhà cung cấp email, dịch vụ mạng xã hội và mạng quảng cáo.Luôn đăng bài đăng nổi bật và cung cấp cho người dùng cuối, bao gồm cả trước khi thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, chính sách bảo mật tuân thủ tất cả các luật hiện hành tiết lộ rõ ​​ràng và kỹ lưỡng tất cả các thông lệ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin, bao gồm cả việc cung cấp cho việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân đó liên quan đến Chương trình Tiếp thị Liên kết và việc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân đó cho Indoleads.com và Khách hàng để Indoleads.com và Khách hàng sử dụng như dự kiến.
 7. Luôn đăng bài nổi bật và cung cấp cho người dùng cuối bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến các Chiến dịch do Indoleads.com hoặc Khách hàng thiết lập hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành liên quan đến các Chiến dịch đó.
 8. Đảm bảo không đặt quảng cáo Indoleads.com trên bất kỳ nền tảng đấu giá trực tuyến nào (ví dụ: eBay, Amazon, v.v.).

Các điều khoản dành riêng cho chương trình được bổ sung sau đây sẽ áp dụng cho bất kỳ chương trình khuyến mại nào được nêu dưới đây:

 1. Chiến dịch Email. Đối với tất cả các chiến dịch email, Đơn vị Tiếp thị Liên kết phải tải xuống “Danh sách bị chặn” từ mục Chiến dịch của Indoleads.com. Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ lọc danh sách email của mình bằng cách xóa bất kỳ email nào xuất hiện trong Danh sách bị chặn và sẽ chỉ gửi email đến các địa chỉ email còn lại trong danh sách email của mình. Indoleads.com sẽ cung cấp phương pháp lọc các địa chỉ không đăng ký nhận email trong tất cả các Đường Link, tuy nhiên, nếu có bất kỳ yêu cầu không đăng ký nhận email nào trực tiếp đến Đơn vị Tiếp thị Liên kết, thì Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ chuyển ngay các yêu cầu đó đến Indoleads.com tại địa chỉ email Publishers@indoleads.com. Email của Đơn vị Tiếp thị Liên kết chứa các Đường Link không được bao gồm bất kỳ nội dung nào khác ngoài các Đường Link, trừ khi được yêu cầu bởi luật hiện hành.Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằng việc không tải xuống Danh sách bị chặn và xóa tất cả email khỏi cơ sở dữ liệu trước khi gửi thư có thể dẫn đến bị khấu trừ Hoa hồng, bị loại bỏ hoặc đình chỉ tất cả hoặc một phần của Đơn vị Tiếp thị Liên kết, có thể có hành động pháp lý và bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác dành cho Indoleads.com theo Hợp đồng này hoặc theo cách khác. Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý thêm rằng họ sẽ không gửi thư hoặc tiếp thị đến danh sách email không đăng ký nhận thư được tạo thông qua mạng lưới Indoleads.com và làm như vậy có thể dẫn đến bị khấu trừ Hoa hồng, bị loại bỏ hoặc đình chỉ khỏi Chương trình Tiếp thị Liên kết, có thể có hành động pháp lý và bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác dành cho Indoleads.com theo Hợp đồng này hoặc theo cách khác.
 2. Chiến dịch Quảng cáo. Không có Đường Link nào có thể được liên kết với hoặc được đặt trên các phòng trò chuyện hoặc bảng thông báo trừ khi được Indoleads.com đồng ý bằng văn bản. Bất kỳ cửa sổ bật lên/cửa sổ ẩn dưới nào được sử dụng cho Chương trình Tiếp thị Liên kết sẽ được xác định rõ ràng là Đơn vị Tiếp thị Liên kết cung cấp trên thanh tiêu đề của cửa sổ và bất kỳ phần mềm cung cấp quảng cáo nào từ phía khách hàng do Đơn vị Tiếp thị Liên kết sử dụng sẽ chỉ được cài đặt trên máy tính của người dùng cuối nếu chức năng của phần mềm được tiết lộ rõ ​​ràng cho người dùng cuối trước khi cài đặt, việc cài đặt tuân theo thỏa thuận cấp phép người dùng cuối được chấp nhận một cách rõ ràng và thuần túy bằng tiếng Anh và phần mềm có thể dễ dàng gỡ bỏ theo các phương pháp được chấp nhận thông thường.
 3. Chiến dịch Mạng lưới Tiếp thị Liên kết. Đối với tất cả các Đơn vị Tiếp thị Liên kết duy trì mạng lưới liên kết của riêng họ, Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý đặt các Đường Link trong mạng lưới liên kết của mình (“Mạng lưới”) để các đơn vị tiếp thị liên kết đó trong Mạng lưới của Đơn vị Tiếp thị Liên kết truy cập và sử dụng (mỗi đơn vị là “Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba”). Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằng sẽ nghiêm cấm mọi Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba sửa đổi các Đường Link theo bất kỳ cách nào. Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý duy trì Mạng lưới của mình theo tiêu chuẩn ngành cao nhất. Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ không cho phép bất kỳ bên nào trở thành Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba có trang web hoặc mô hình kinh doanh liên quan đến nội dung có Nội dung phản cảm. Tất cả các Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba phải có trạng thái tốt với Đơn vị Tiếp thị Liên kết. Đơn vị Tiếp thị Liên kết phải yêu cầu và xác nhận rằng tất cả các Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba đều chấp nhận một cách dứt khoát, thông qua các phương tiện có thể xác minh, Hợp đồng này trước khi có quyền truy cập vào các Đường Link. Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ chấm dứt nhanh chóng bất kỳ Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba nào thực hiện hoặc có thể thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này. Trong trường hợp một trong hai bên nghi ngờ bất kỳ hành vi sai trái nào của Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba liên quan đến các Đường Link, thì Đơn vị Tiếp thị Liên kết phải tiết lộ ngay cho Indoleads.com về danh tính và thông tin liên hệ của Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba đó. Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ loại bỏ nhanh chóng bất kỳ Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba nào khỏi Chương trình Tiếp thị Liên kết và chấm dứt quyền truy cập của họ vào các Chiến dịch trong tương lai trong Mạng lưới của Indoleads.com khi có thông báo bằng văn bản từ Indoleads.com. Trừ khi Indoleads.com đã được Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba cung cấp tất cả thông tin liên hệ trung thực và đầy đủ và Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba đó đã chấp nhận Hợp đồng này một cách chắc chắn theo như Indoleads.com, Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ vẫn chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ Đơn vị Tiếp thị Liên kết bên thứ ba nào.

Bảo mật

Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng này hoặc có sự đồng ý của Indoleads.com, bạn đồng ý rằng tất cả thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn, các điều khoản của Hợp đồng này, thông tin kinh doanh và tài chính, danh sách khách hàng và nhà cung cấp cũng như thông tin giá cả và bán hàng, liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ đơn vị tiếp thị liên kết nào của chúng tôi được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho bất kỳ đơn vị tiếp thị liên kết nào trong số họ sẽ được giữ bảo mật và bí mật tuyệt đối và sẽ không được bạn sử dụng, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc bạn tham gia vào Chương trình Tiếp thị Liên kết, ngoại trừ và chỉ với mức độ mà mọi thông tin như vậy thường được biết đến hoặc có sẵn cho công chúng thông qua một nguồn khác ngoài bạn. Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Chương trình Tiếp thị Liên kết để phát triển, nâng cao hoặc vận hành một dịch vụ cạnh tranh với Chương trình Tiếp thị Liên kết hoặc hỗ trợ một bên khác làm điều tương tự.

Giấy phép & Sở hữu Trí tuệ có giới hạn

Chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để sử dụng các Đường Link và truy cập trang web của chúng tôi thông qua các Đường Link theo các điều khoản của Hợp đồng này, với mục đích duy nhất là xác định Phương tiện truyền thông của bạn là bên tham gia trong Chương trình Tiếp thị Liên kết và hỗ trợ tăng doanh số bán hàng thông qua Trang web Chương trình.

Bạn không được thay đổi, chỉnh sửa, làm giả hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của các Đường Link hoặc bất kỳ đồ họa, sáng tạo, bản sao hoặc các tài liệu khác của Indoleads.com thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Indoleads.com theo bất kỳ cách nào. Bạn chỉ được quyền sử dụng các Đường Link trong phạm vi mà bạn là thành viên có vị thế tốt của Chương trình Tiếp thị Liên kết. Chúng tôi có thể thu hồi giấy phép của bạn bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho bạn. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, không có nội dung nào trong Hợp đồng này nhằm cấp cho bạn bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ nhãn hiệu, dấu hiệu dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế hoặc bí mật kinh doanh nào của Indoleads.com. Bạn đồng ý rằng Indoleads.com có thể sử dụng bất kỳ gợi ý, nhận xét hoặc khuyến nghị nào mà bạn chọn để cung cấp cho Indoleads.com mà không phải trả tiền. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong Hợp đồng này được bảo lưu bởi Indoleads.com.

Chấm dứt

Hợp đồng này sẽ bắt đầu vào ngày chúng tôi chấp thuận đơn đăng ký tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết của bạn và sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt theo quy định tại đây. Bạn có thể chấm dứt tham gia Chương trình Tiếp thị Liên kết bất kỳ lúc nào bằng cách xóa tất cả các Đường Link khỏi Phương tiện truyền thông của bạn, xóa tất cả các bản sao của các Đường Link. Chúng tôi có thể chấm dứt sự tham gia của bạn vào một hoặc nhiều Chiến dịch hoặc Hợp đồng này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi cho là phù hợp, có hoặc không cần thông báo trước cho bạn bằng việc vô hiệu hóa các Đường Link hoặc cung cấp cho bạn một thông báo bằng văn bản. Khi bạn chấm dứt tham gia vào một hoặc nhiều Chiến dịch hoặc Hợp đồng này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa tất cả các Đường Link, cộng với tất cả tài sản trí tuệ của Indoleads.com hoặc Khách hàng, và bạn sẽ ngừng tư cách đại diện cho Indoleads.com hoặc đơn vị tiếp thị liên kết cho Khách hàng đối với một hoặc nhiều Chiến dịch như vậy. Tất cả các quyền đối với các khoản thanh toán tích lũy hợp lệ, nguyên nhân của hành động và bất kỳ điều khoản nào, theo các điều khoản của chúng nhằm mục đích duy trì hiệu lực khi chấm dứt, sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt.

Biện pháp khắc phục

Ngoài bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho chúng tôi theo Hợp đồng này, Indoleads.com có quyền xóa bất kỳ hành động nào được gửi qua các Đường Link của bạn và giữ lại cũng như đóng băng mọi khoản Hoa hồng chưa thanh toán hoặc tính phí vào Hoa hồng đã trả vào tài khoản của bạn nếu (i) Indoleads.com xác định rằng bạn đã vi phạm Hợp đồng này, (ii) Indoleads.com nhận được bất kỳ khiếu nại nào về việc bạn tham gia vào Chương trình Tiếp thị Liên kết mà Indoleads.com cho rằng có lý do vi phạm Hợp đồng này hoặc (iii) bất kỳ Hành động đủ tiêu chuẩn nào sau đó được xác định là không đáp ứng các yêu cầu được quy định trong Hợp đồng này hoặc trong Chương trình Tiếp thị Liên kết. Việc giữ lại hoặc đóng băng Hoa hồng, hoặc tính phí hoàn trả cho Hoa hồng đã trả sẽ không liên quan đến việc liệu Hoa hồng đó có phải kiếm được do kết quả của việc vi phạm đó hay không. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng này, Indoleads.com có quyền tiết lộ danh tính và thông tin liên hệ của bạn cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bị thiệt hại trực tiếp bởi hành động của bạn.

Chính sách chống thư rác

Bạn phải tuân thủ nghiêm ngặt chính sách chống thư rác của chúng tôi. Tất cả các email được gửi liên quan đến Chương trình Tiếp thị Liên kết phải bao gồm đường link chọn không tham gia của bên thích hợp. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu - trước khi bạn gửi email chứa liên kết hoặc tham chiếu đến Chương trình Tiếp thị Liên kết rằng bạn gửi phiên bản email cuối cùng của mình cho Indoleads.com để phê duyệt bằng cách gửi nó đến đại diện Indoleads.com của bạn và khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ Indoleads.com trong email của bạn, email có thể được chuyển đến các bên thứ ba.

Bạn hoàn toàn có nghĩa vụ đảm bảo rằng email tuân thủ các luật liên quan của cơ quan có thẩm quyền. Bạn đồng ý không dựa vào sự chấp thuận của Indoleads.com đối với email của bạn để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, hoặc khẳng định bất kỳ khiếu nại nào rằng bạn tuân thủ điều tương tự dựa trên sự chấp thuận của Indoleads.com.

Gian lận

Bạn bị nghiêm cấm sử dụng bất kỳ người, phương tiện, thiết bị hoặc thỏa thuận nào để lừa đảo, vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, can thiệp vào các đơn vị tiếp thị liên kết khác hoặc làm sai lệch thông tin liên quan đến giới thiệu thông qua Đường Link hoặc tạo Hoa hồng hoặc vượt quá quyền truy cập được phép của bạn đối với Chương trình Tiếp thị Liên kết. Những hành vi như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sử dụng các phương tiện tự động để tăng số lượng nhấp chuột thông qua các Đường Link hoặc hoàn thành bất kỳ thông tin cần thiết nào, sử dụng phần mềm gián điệp, sử dụng phần mềm ăn cắp, lạm dụng cookie và các hành vi lừa đảo hoặc gian lận nhấp chuột khác. Indoleads.com sẽ đưa ra tất cả các quyết định về hoạt động gian lận theo quyết định riêng của mình.

Tuyên bố và Bảo đảm

Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Hợp đồng này cấu thành nghĩa vụ pháp lý, hợp lệ và ràng buộc của bạn, có thể thi hành đối với bạn theo các điều khoản của Hợp đồng và rằng bạn có quyền tham gia Hợp đồng này. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu, thông tin và chi tiết mà bạn được yêu cầu gửi và đã gửi cho Indoleads.com là đúng sự thật, cập nhật, đầy đủ và chính xác; và bạn sẽ duy trì tính chính xác như vậy trong suốt thời hạn của Hợp đồng này. Theo các điều khoản và điều kiện khác của Hợp đồng này, Indoleads.com tuyên bố và đảm bảo rằng sẽ không cố ý vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào áp dụng cho hoạt động kinh doanh của chính Indoleads.com hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ độc quyền của Indoleads.com.

Sửa đổi

Ngoài bất kỳ thông báo nào được phép đưa ra theo Hợp đồng này, chúng tôi có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp đồng này bất kỳ lúc nào mà không cần tham chiếu hoặc thông báo trước cho bạn. Bạn có trách nhiệm xem lại Hợp đồng này để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức hoặc ngày có hiệu lực khác được nêu rõ. Nếu bạn không thể chấp nhận các sửa đổi, bạn có thể chấm dứt Hợp đồng này. Việc bạn tiếp tục tham gia vào Chương trình Tiếp thị Liên kết này sau bất kỳ sửa đổi nào của Hợp đồng này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó. Ngoài ra, Indoleads.com có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Chiến dịch hoặc Đường Link, hoặc xóa, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thẻ, văn bản, đồ họa hoặc quảng cáo biểu ngữ nào liên quan đến một Đường Link. Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý sẽ nhanh chóng thực hiện bất kỳ yêu cầu nào từ Indoleads.com để loại bỏ, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ Đường Link, quảng cáo đồ họa hoặc biểu ngữ nào đang được Đơn vị Tiếp thị Liên kết sử dụng như một phần của Chương trình Tiếp thị Liên kết.

Điều tra độc lập

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc Hợp đồng này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Bạn đã đánh giá một cách độc lập khả năng tham gia vào Chương trình Tiếp thị Liên kết và từng Chiến dịch và không dựa vào bất kỳ tuyên bố, đảm bảo hoặc tuyên bố nào khác ngoài những gì được nêu trong Hợp đồng này hoặc về Chương trình Tiếp thị Liên kết.

Bồi thường lẫn nhau

Theo đây, Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Indoleads.com và Khách hàng và các công ty con, đơn vị tiếp thị liên kết, đối tác và nhà cấp phép, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chủ sở hữu và đại lý tương ứng của họ được vô hại và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, các khoản thanh toán và chi phí (bao gồm chi phí luật sư hợp lý) dựa trên (i) bất kỳ lỗi hoặc vi phạm nào đối với Hợp đồng này, bao gồm bất kỳ tuyên bố, bảo hành, giao ước, hạn chế hoặc nghĩa vụ nào được thực hiện theo đây bởi Đơn vị Tiếp thị Liên kết, (ii) bất kỳ sự lạm dụng nào của Đơn vị Tiếp thị Liên kết, hoặc bởi một bên dưới sự kiểm soát hợp lý của Đơn vị Tiếp thị Liên kết hoặc có được quyền truy cập thông qua Đơn vị Tiếp thị Liên kết, các Đường Link, Chiến dịch hoặc tài sản trí tuệ của Indoleads.com hoặc Khách hàng, hoặc (iii) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Phương tiện truyền thông của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung có trên Phương tiện truyền thông đó (ngoại trừ các Đường Link).

Theo đây, Indoleads.com đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Đơn vị Tiếp thị Liên kết và các công ty con, đơn vị tiếp thị liên kết, đối tác, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chủ sở hữu và đại lý tương ứng của họ chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, các khoản thanh toán và chi phí (bao gồm chi phí luật sư hợp lý) dựa trên khiếu nại rằng Indoleads.com không được phép cung cấp cho bạn các Đường Link.

Tuyên bố từ chối

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT VÀ CÁC ĐƯỜNG LINK CŨNG NHƯ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP CHO ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT “NGUYÊN TRẠNG”. NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG Ở ĐÂY, INDOLEADS.COM TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ SỰ BẢO ĐẢM, BIỂU HIỆN, NGỤ Ý HOẶC QUY CHẾ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VÀ KHÔNG VI PHẠM, VÀ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH, SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH. INDOLEADS.COM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HOẶC CÁC ĐƯỜNG LINK SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT HOẶC RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT HOẶC CÁC ĐƯỜNG LINK SẼ HOÀN TOÀN KHÔNG BỊ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN. INDOLEADS.COM TỪ CHỐI RÕ RÀNG BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA KHÁCH HÀNG HOẶC CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA HỌ. INDOLEADS.COM KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT SẼ KIẾM ĐƯỢC BẤT KỲ SỐ TIỀN HOA HỒNG CỤ THỂ NÀO.

Trách nhiệm hạn chế

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INDOLEADS.COM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ KHÔNG CÓ SẴN HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƯỜNG LINK, TRANG WEB CHƯƠNG TRÌNH, TRỤC TRẶC KỸ THUẬT, LỖI MÁY TÍNH, HỎNG HÓC HOẶC MẤT THÔNG TIN, HOẶC THƯƠNG TÍCH, THIỆT HẠI HOẶC GIÁN ĐOẠN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA INDOLEADS.COM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, INDOLEADS.COM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN / CÁI CHẾT OAN SAI, NHỮNG THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT HOẶC THIỆT HẠI CÓ TÍNH TRỪNG PHẠT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, NGAY CẢ KHI NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ THẤY TRƯỚC VÀ INDOLEADS.COM CÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA HAY KHÔNG. TRÁCH NHIỆM LŨY KẾ CỦA INDOLEADS.COM ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT, TỪ TẤT CẢ CÁC NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG VÀ TẤT CẢ CÁC LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, SẼ LÀ CÓ HẠN VÀ SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN ĐƯỢC INDOLEADS.COM TRẢ CHO ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT TRONG SÁU (6) THÁNG NGAY TRƯỚC KHI CÓ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐÓ.

Luật điều chỉnh & Các điều khoản khác

Đơn vị Tiếp thị Liên kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản phí pháp lý và chi phí phát sinh bởi Indoleads.com để thực thi các điều khoản của Hợp đồng này. Hợp đồng này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Indoleads.com và Đơn vị Tiếp thị Liên kết liên quan đến chủ đề của văn bản này và thay thế tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết trước đây và/hoặc hiện tại, bằng văn bản hoặc bằng miệng. Đơn vị Tiếp thị Liên kết đồng ý rằng Indoleads.com sẽ không chịu sự điều chỉnh hoặc ràng buộc của bất kỳ điều khoản nào do Đơn vị Tiếp thị Liên kết chèn vào hoặc các điều khoản và điều kiện trực tuyến mà sửa đổi, mâu thuẫn hoặc bổ sung Hợp đồng này, bất kể Indoleads.com có “nhấp qua” hay cho thấy sự chấp nhận của họ. Đơn vị Tiếp thị Liên kết không được chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Indoleads.com. Indoleads.com có thể chuyển nhượng Hợp đồng này bất kỳ lúc nào và thông báo cho Đơn vị Tiếp thị Liên kết. Hợp đồng này sẽ có tính ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của người đại diện theo pháp luật, người kế thừa và chuyển nhượng hợp lệ của các bên theo hợp đồng này. Các điều khoản nhằm mục đích duy trì hiệu lực của việc chấm dứt hoặc hết hạn Hợp đồng này và mọi nghĩa vụ thanh toán tích lũy sẽ có hiệu lực sau khi Hợp đồng này chấm dứt. Trừ khi được quy định trong mục “Sửa đổi” hoặc các điều khoản khác được cung cấp rõ ràng ở trên, Hợp đồng này không được sửa đổi nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cả hai bên. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị xem là vô hiệu, không hợp lệ hoặc không có hiệu lực,thì các điều khoản còn lại của Hợp đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực và phần không hợp lệ của bất kỳ điều khoản nào sẽ được xem là sửa đổi ở mức độ cần thiết ít nhất để khắc phục tình trạng mất hiệu lực đó trong khi vẫn giữ nguyên bản gốc ý định của các bên. Mỗi bên của Hợp đồng này là một nhà thầu độc lập trong quan hệ với bên kia về tất cả các vấn đề phát sinh theo Hợp đồng này. Không có gì trong hợp đồng này được xem là thiết lập mối quan hệ đối tác, liên doanh, hợp tác hoặc tuyển dụng giữa các bên. Không có quá trình giao dịch hay bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây sẽ được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào như vậy. Không từ bỏ bất kỳ sự vi phạm nào sẽ được xem là tiếp tục từ bỏ hoặc từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác.

Bằng cách gửi đơn đăng ký đến Chương trình Tiếp thị Liên kết, bạn xác nhận và thừa nhận rằng bạn đã đọc toàn bộ Hợp đồng này và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Hợp đồng này, bạn không nên gửi đơn đăng ký cho Chương trình Tiếp thị Liên kết. Nếu một cá nhân đang truy cập Hợp đồng này thay mặt cho một pháp nhân kinh doanh, bằng cách làm như vậy, cá nhân đó tuyên bố rằng họ có năng lực pháp lý và thẩm quyền để ràng buộc một pháp nhân đó với Hợp đồng này. Hợp đồng này được sửa đổi lần cuối vào ngày 01-06-2020