Điều khoản và điều kiện của nhà quảng cáo

Indoleads

BeautyMe Marketplace (M) Sdn Bhd (được thành lập và hoạt động theo pháp luật Malaysia, Mã số Đăng ký Công ty: 1154348 T), có trụ sở tại Lô 6.08, Tầng 6, Plaza First Nationwide, Số 161 Jalan Tun H.S. Lee, 50000 Kuala Lumpur, MALAYSIA (“Bên Cung Cấp Dịch Vụ”) và ____________________ có trụ sở tại ___________________ (“Bên Quảng Cáo”).
Mỗi bên sau đây được gọi chung là ``Các Bên`` và gọi riêng là ``Bên`` đồng ý ký kết Hợp đồng Dịch vụ Quảng cáo (“Hợp Đồng”) với các điều khoản như sau:

Định nghĩa:

Tài Liệu Quảng Cáocó nghĩa là tài liệu quảng cáo liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ của Bên Quảng Cáo và/hoặc khách hàng của Bên Quảng Cáo, bằng văn bản, văn bản và đồ họa hoặc các hình thức tương tự dưới dạng kỹ thuật số, bao gồm một liên kết siêu văn bản duy nhất đến Trang Mục Tiêu.
Thời Gian Phê Duyệtcó nghĩa là thời hạn mà Bên Quảng Cáo cam kết chuyển dữ liệu cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ, liên quan đến các Hành Động Mục Tiêu đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành dựa trên dữ liệu Hành Động Được Ghi Nhận trước đó. Thời Gian Phê Duyệt bắt đầu tại thời điểm Bên Cung Cấp Dịch Vụ nhận được dữ liệu Hành Động Được Ghi Nhận do người dùng Internet thực hiện và tiếp tục trong suốt thời hạn được nêu trong IO, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác.
Hệ Thống Thanh Toán Indoleads có nghĩa là hệ thống chuyên dụng được tích hợp vào Nền Tảng Indoleads, được phát triển và thiết kế để ghi lại: (a) Các Hành động Được Ghi Nhận và Hành Động Mục Tiêu do người dùng Internet thực hiện trong quá trình bên phát hành thứ ba cung cấp Dịch Vụ Quảng Cáo; (b) giới thiệu của người dùng Internet đến Trang Mục Tiêu; (c) các trường hợp khi Bên Quảng Cáo sử dụng Nền Tảng Indoleads; (d) số tiền thù lao phải thanh toán cho bên phát hành thứ ba đối với các Dịch Vụ được cung cấp; và (e) Phí của Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo Hợp Đồng này.
Nền Tảng hoặc Nền Tảng Indoleadscó nghĩa là phần mềm chuyên dụng và nền tảng công nghệ với các tính năng riêng biệt để cung cấp Dịch Vụ Quảng Cáo theo mô hình CPA (Cost Per Action). Nền Tảng Indoleads có thể được truy cập thông qua một địa chỉ URL duy nhất: http://app.indoleads.com. Bên Cung Cấp Dịch Vụ có giấy phép phù hợp để sử dụng Nền Tảng.
DPAcó nghĩa là Luật Bảo Vệ Dữ Liệu và Quyền Riêng Tư (Data Protection Acts và ePrivacy Regulations), được thay đổi tùy từng thời điểm.
Phícó nghĩa là khoản phí phải trả cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ để cung cấp Dịch Vụ, như được quy định tại Điều 4 Hợp Đồng này.
Kỳ Nắm Giữcó nghĩa là khoảng thời gian mà Bên Quảng Cáo có quyền tuyên bố thông tin liên quan đến Hành Động Mục Tiêu đã hoàn thành đã xác nhận với Bên Cung Cấp Dịch Vụ là có sai sót. Kỳ Nắm Giữ bắt đầu tại thời điểm Bên Cung Cấp Dịch Vụ nhận được dữ liệu Hành Động Mục Tiêu do người dùng Internet thực hiện và tiếp tục trong suốt thời hạn được nêu trong IO.
Quyền Sở Hữu Trí Tuệcó nghĩa là bất kỳ và tất cả các bằng sáng chế, quyền đối với sáng chế, bản quyền và các quyền liên quan đến nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, tên doanh nghiệp và tên miền, bài trí thương mại, nhận diện thương mại, thiện chí và quyền khởi kiện về hành vi giả mạo hoặc cạnh tranh không lành mạnh, quyền về thiết kế, kiểu dáng, quyền cơ sở dữ liệu, quyền sử dụng và bảo vệ bảo mật thông tin (bao gồm bí quyết và bí mật kinh doanh) và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp có đăng ký hoặc chưa đăng ký, bao gồm tất cả các quyền và hồ sơ xin cấp, gia hạn và quyền yêu cầu quyền ưu tiên từ các quyền đó và tất cả các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương tự hoặc tương đương đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại trong tương lai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Internetcó nghĩa là mạng máy tính toàn cầu trên toàn thế giới để truyền và trao đổi dữ liệu thông qua các giao thức TCP\IP và HTTP.
Mô Hình Định Giá        có nghĩa là một trong những phương pháp tính chi phí Dịch Vụ của Bên Phát Hành, được các Bên đồng ý thông qua Nền Tảng Indoleads, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phương pháp sau:-

CPC – có nghĩa là Chiến Dịch Cost – Per – Click (chi phí tính trên lượt click):

CPI – có nghĩa là Chiến Dịch Cost – per – Install, theo đó chi phí quảng cáo được tính trên mỗi lần cài đặt ứng dụng; và

CPS – có nghĩa là Chiến Dịch Cost – Per – Sale (chi phí tính trên lượt mua);

CPA – có nghĩa là Chiến Dịch Cost – per – Action, theo đó chi phí quảng cáo được tính cho Bên Quảng Cáo trên mỗi hành động đã hoàn thành, ví dụ: lượt bán hoặc một mẫu đăng ký đã hoàn thành.

Bên Phát Hành

 

Hành Động Được Ghi Nhận

có nghĩa là một tổ chức phân phối các Tài Liệu Quảng Cáo theo các điều khoản trong Thư đề nghị của Bên Quảng Cáo.

có nghĩa là một hành động, được xác định trong IO, được thực hiện trong thời hạn có hiệu lực của Kỳ Giới Thiệu, làm cơ sở để xác định các Hành Động Mục Tiêu và làm căn cứ bắt đầu Thời Gian Phê Duyệt.

Kỳ Giới Thiệucó nghĩa là khoảng thời gian mà Hành Động Được Ghi Nhận do người dùng Internet thực hiện được các Bên công nhận là đã hoàn thành do việc cung cấp Dịch vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. Kỳ Giới Thiệu bắt đầu tại thời điểm tệp cookie của người dùng Internet được Nền Tảng Indoleads ghi lại tự động và được tạo ra do đợt chuyển cuối cùng người dùng Internet đến trang Mục Tiêu bằng bất kỳ phương thức nào. Thời hạn của Kỳ Giới Thiệu được quy định tại IO, trừ khi các Bên có thỏa thuân khác.
Kỳ Báo Cáocó nghĩa là tháng dương lịch.
Dịch Vụ hoặc Dịch Vụ Quảng Cáocó nghĩa là dịch vụ kỹ thuật để sắp xếp khả năng phân phối Tài Liệu Quảng Cáo, bằng cách sử dụng Nền Tảng Indoleads và thu hút các Bên Phát Hành thứ ba, thông qua Internet nhằm mục đích nhưng không đảm bảo, thu hút và duy trì sự quan tâm của người dùng Internet đối với hàng hóa hoặc dịch vụ của Bên Quảng Cáo hoặc khách hàng của Bên Quảng Cáo (nếu được chỉ định bởi Bên Quảng Cáo) và hoàn thành các Hành Động Mục Tiêu được quy định trong IO. Để tránh nhầm lẫn, Dịch Vụ sẽ không được hiểu là cam kết hoặc bảo đảm từ Bên Cung Cấp Dịch Vụ về việc thu hút hoặc duy trì sự quan tâm của người dùng Internet đối với hàng hóa hoặc dịch vụ của Bên Quảng Cáo hoặc khách hàng của Bên Quảng Cáo hoặc để đảm bảo bất kỳ Hành Động Mục Tiêu nào.
Hành Động Mục Tiêucó nghĩa là hành động, được các Bên thỏa thuận trong IO, mà sau khi hoàn thành sẽ trở thành kết quả của mỗi chiến dịch quảng cáo (“Chiến dịch”), cho phép Bên Cung Cấp Dịch Vụ hưởng Phí từ Bên Quảng Cáo. Chi phí của Hành Động Mục Tiêu và các điều khoản quan trọng khác liên quan đến việc hoàn thành Hành Động Mục Tiêu được quy định tại IO, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác.
Trang Mục Tiêucó nghĩa là bất kỳ trang web nội bộ nào, bao gồm nhưng không giới hạn trang web di động và/hoặc ứng dụng di động có sẵn giúp người dùng Internet có thể xem và/hoặc tương tác thông qua thiết bị của họ. Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, thông tin chi tiết về Trang Mục Tiêu được mô tả trong IO. Khi người dùng Internet truy cập Trang Mục Tiêu bằng trình duyệt web của họ, Nền Tảng Indoleads sẽ ghi lại một tệp cookie (một đoạn dữ liệu nhỏ dưới dạng văn bản) để xác định Nền Tảng Indoleads và nguồn đã chuyển người dùng Internet đến Trang Mục Tiêu.
VATCó nghĩa là Thuế Giá Trị Gia Tăng.

 1. Chiến Dịch và Dịch Vụ Quảng Cáo – Phiếu Yêu Cầu Đăng Quảng Cáo (“IO”):
  • Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ cung cấp Dịch Vụ cho Bên Quảng Cáo theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp Đồng và các Phiếu Yêu Cầu Đăng Quảng Cáo theo đó, là một phần không tách rời của Hợp Đồng này. Mẫu Phiếu Yêu Cầu Đăng Quảng Cáo được đính kèm theo Hợp Đồng này. Trường hợp có sự khác biệt giữa Hợp Đồng và IO, các điều khoản và điều kiện liên quan đến Chiến Dịch được điều chỉnh bởi IO sẽ được áp dụng.

 

 1. Tài Liệu Quảng Cáo:
  • Bên Quảng Cáo có nghĩa vụ cung cấp cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ các Tài Liệu Quảng Cáo. Bên Quảng Cáo bằng Hợp Đồng này, đồng ý cấp cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ quyền không độc quyền và có thể cấp phép lại để sử dụng Tài Liệu Quảng Cáo và tất cả các thành phần của tài liệu đó dưới hình thức được cung cấp bởi Bên Quảng Cáo cho các mục đích được quy định theo IO.
  • Bên Cung Cấp Dịch Vụ không có nghĩa vụ phải kiểm tra hoặc giám sát Tài Liệu Quảng Cáo và các nội dung của tài liệu do Bên Quảng Cáo cung cấp. Bên Quảng Cáo đồng ý cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến Trang Mục Tiêu, Tài Liệu Quảng Cáo, hàng hóa và/hoặc dịch vụ được quảng cáo mà Bên Quảng Cáo gửi cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ. Bên Quảng Cáo cũng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến Trang Mục Tiêu, nội dung và hình thức của Tài Liệu Quảng Cáo, tính hợp pháp trong việc sử dụng bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào và bình quân của tính cá nhân trong Tài Liệu Quảng Cáo và trong danh sách từ khóa, các thông tin bắt buộc trong Tài Liệu Quảng Cáo được quy định bởi luật hiện hành, bao gồm các giấy phép, chứng nhận bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ quảng cáo.
  • Bên Quảng Cáo đồng ý và đảm bảo với Bên Cung Cấp Dịch Vụ rằng Trang Mục Tiêu và nội dung và hình thức của Tài Liệu Quảng Cáo được cung cấp cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ là không sai sự thật, lừa dối, có khả năng gây hiểu lầm, có nội dung khiêu dâm, bôi nhọ, phỉ báng, vi phạm pháp luật, bạo lực, cực đoan, có khuynh hướng thù địch hoặc phi đạo đức, và không chứa bất kỳ vi rút, chương trình độc hại (Trojan, Worm), bom hẹn giờ, bot hủy bỏ, mã máy tính hoặc các lập trình khác nhằm mục đích phá hỏng, vô hiệu hóa, can thiệp, cho phép truy cập trái phép, ngăn chặn hay đánh cắp hệ thống, dữ liệu, phần mềm hoặc Dữ Liệu Cá Nhân (như được định nghĩa dưới đây), liên quan đến vũ khí, ma túy, rượu, thuốc lá, ngôn ngữ thù địch hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà Bên Cung Cấp Dịch Vụ một cách hợp lý cho là có thể bị phản đối hoặc quảng bá hàng hóa, dịch vụ hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc có liên quan đến các nội dung kể trên.
  • Bên Quảng Cáo đồng ý và đảm bảo với Bên Cung Cấp Dịch Vụ rằng Trang Mục Tiêu và nội dung và hình thức của Tài Liệu Quảng Cáo được cung cấp cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ tuân thủ tất cả các văn bản pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, các văn bản pháp luật về quyền công bố và quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, quảng cáo sai sự thật, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ và tất cả các luật và quy định có thể áp dụng cho hoạt động quảng cáo trên Internet.
  • Trong trường hợp việc Bên Cung Cấp Dịch Vụ sắp xếp để đặt Tài Liệu Quảng Cáo do Bên Quảng Cáo cung cấp gây ra bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào chống lại Bên Cung Cấp Dịch Vụ hoặc phạt vi phạm từ các cơ quan nhà nước và/hoặc bên thứ ba, Bên Quảng Cáo cam kết ngay lập tức cung cấp cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ tất cả thông tin cần thiết về vị trí và nội dung của Tài Liệu Quảng Cáo, để hỗ trợ Bên Cung Cấp Dịch Vụ giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện và bồi hoàn, bồi thường cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ mọi tổn thất (bao gồm cả chi phí pháp lý và phạt vi phạm) mà Bên Cung Cấp Dịch Vụ phải gánh chịu phát sinh từ các khiếu nại, khiếu kiện và quyết định của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vi phạm đó đến quyền của bên thứ ba và/hoặc pháp luật hiện hành.

 

 1. Tích hợp Kỹ thuật và Truyền dữ liệu:
  • Việc tích hợp kỹ thuật được thực hiện theo các điều kiện sau:

Để chuyển dữ liệu Hành Động Được Ghi Nhận đã thực hiện, các Bên đồng ý sử dụng nền tảng theo dõi của Bên Quảng Cáo. Dữ liệu liên quan đến Hành Động Được Ghi Nhận đã thực hiện sẽ được gửi tự động trong vòng 1 ngày kể từ ngày Hành Động Được Ghi Lại được thực hiện.

 • Để chuyển dữ liệu Hành Động Mục Tiêu đã hoàn thành, các Bên đồng ý sử dụng nền tảng theo dõi của Bên Quảng Cáo. Dữ liệu liên quan đến Hành Động Mục Tiêu đã hoàn thành sẽ được gửi tự động trong thời hạn của Thời Gian Phê Duyệt.
 • Bên Quảng Cáo đồng ý rằng:
  • tất cả Quyền Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến các phần mềm và công nghệ có trong Dịch Vụ là tài sản của Bên Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bên cấp phép của Bên Cung Cấp Dịch Vụ, tùy từng trường hợp;
  • Bên Quảng Cáo không có bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào liên quan đến phần mềm và công nghệ có trong Dịch Vụ ngoài quyền sử dụng chúng theo các điều khoản được quy định trong Hợp Đồng này; và
  • Bên Quảng Cáo không được thực hiện hoặc cho phép thực hiện bất kỳ hành động nào có khả năng trực tiếp hoặc gián tiếp làm phương hại đến quyền, lợi ích của Bên Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bên cấp phép của Bên Cung Cấp Dịch Vụ và bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào nói trên.

 

 1. Thù lao:
  • Bên Quảng Cáo có nghĩa vụ thanh toán Phí cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ cho mỗi Kỳ Báo Cáo mà Dịch Vụ được cung cấp. Phí cho một Kỳ Báo Cáo nhất định được tính bằng tổng các khoản Phí phải trả cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong Kỳ Báo Cáo đó theo các Phiếu Yêu Cầu Đăng Quảng Cáo hợp lệ.
  • Chậm nhất vào ngày thứ 5 của tháng sau Kỳ Báo Cáo cần thanh toán, Bên Quảng Cáo phải cung cấp cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ tất cả thông tin hiện có liên quan đến các Hành Động Mục Tiêu đã hoàn thành trong Kỳ Báo Cáo đó.
  • Khối lượng và chi phí Dịch Vụ được xác định trên cơ sở Hệ Thống Thanh Toán Indoleads. Trường hợp có sự khác biệt giữa Hệ Thống Thanh Toán Indoleads và hệ thống báo cáo của Bên Quảng Cáo, Bên Quảng Cáo đồng ý rằng Hệ Thống Thanh Toán Indoleads sẽ được áp dụng.
  • Bên Cung Cấp Dịch Vụ phải chuẩn bị và cung cấp cho Bên Quảng Cáo các hóa đơn điện tử (kỹ thuật số) qua email được chỉ định theo thỏa thuận giữa các bên chậm nhất mười (10) ngày làm việc sau khi kết thúc Kỳ Báo Cáo phải thanh toán. Các hóa đơn được lập dựa trên cơ sở dữ liệu được ghi nhận trong Hệ Thống Thanh Toán Indoleads.
  • Bên Quảng Cáo cam kết thanh toán cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ các khoản Phí liên quan đến Dịch Vụ được cung cấp trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hóa đơn điện tử (kỹ thuật số). Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán, Bên Quảng Cáo phải trả cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ lãi suất tương đương với mười phần trăm (10%) mỗi năm kể từ ngày đến hạn thanh toán cho đến ngày các khoản phí được thanh toán đầy đủ (bao gồm). Bên Cung Cấp Dịch Vụ có quyền đình chỉ quyền truy cập và sử dụng Nền Tảng Indoleads của Bên Quảng Cáo, tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ theo Hợp Đồng này mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bên Quảng Cáo. Bên Quảng Cáo có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí luật sư hợp lý và/hoặc chi phí mà Bên Cung Cấp Dịch Vụ phải chịu để thu hồi bất kỳ khoản thanh toán quá hạn hơn 10 (mười) ngày làm việc theo Hợp Đồng này.
  • Tất cả các khoản thanh toán theo Hợp Đồng này sẽ được thực hiện bởi Bên Quảng Cáo bằng Đô la Mỹ (USD), bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản không dùng tiền mặt thông qua hệ thống thanh toán điện tử được Bên Cung Cấp Dịch Vụ chấp thuận. Bên Quảng Cáo phải chịu mọi khoản phí ngân hàng hoặc các khoản phí tương tự liên quan đến các khoản thanh toán đó.
  • Phí không bao gồm VAT, thuế bán hàng và/hoặc bất kỳ loại thuế và phí trực tiếp hoặc gián tiếp khác theo pháp luật áp dụng. Nếu VAT, thuế bán hàng và/hoặc bất kỳ loại thuế và phí trực tiếp hoặc gián tiếp khác được áp dụng và phải bao gồm trong chi phí Hành Động Mục Tiêu, khoản thanh toán trong các hóa đơn của Bên Cung Cấp Dịch Vụ phải được tăng lên bằng tổng số tiền thanh toán đã có thuế và/hoặc phí.
  • Trường hợp bất kỳ khoản thuế Nhà thầu nào được áp dụng, số tiền phải thanh toán theo hóa đơn của của Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được tăng lên tương ứng để đảm bảo rằng Phí phải trả cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ sau khi khấu trừ thuế nhà thầu sẽ không bị giảm đi.
  • Nếu bất kỳ khoản thanh toán đến hạn và phải trả của Bên Quảng Cáo cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo Hợp Đồng này không được thanh toán vào ngày đến hạn, không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của Bên Cung Cấp Dịch Vụ theo quy định pháp luật, Bên Cung Cấp Dịch Vụ có quyền đình chỉ thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này bao gồm cả việc tạm ngừng Dịch Vụ. Bên Cung Cấp Dịch Vụ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với Bên Quảng Cáo về việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ đó.

 

 1. Bảo mật Dữ liệu Cá Nhân:
  • Không Bên nào được quyền thu thập, chuyển giao hoặc cung cấp cho Bên kia bất kỳ thông tin cá nhân nào cho phép nhận dạng một người dùng Internet cụ thể. Trong trường hợp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của người dùng Internet được Bên Quảng Cáo thu thập hoặc tiết lộ cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ, Bên Quảng Cáo đảm bảo rằng họ có đầy đủ năng lực, quyền hạn và mọi sự đồng ý cần thiết để thu thập hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân đó cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ sự đồng ý nào được yêu cầu theo DPA.

 

 1. Luật áp dụng, Trách nhiệm Pháp lý và Giải quyết Tranh chấp:
  • Hợp Đồng này được điều chỉnh, giải thích và thực hiện theo pháp luật Malaysia.
  • Không có nội dung nào trong Hợp Đồng này giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của mỗi Bên đối với:
   • thiệt hại tính mạng hoặc thương tích cá nhân gây ra do hành vi cẩu thả của một Bên, hoặc của nhân viên, đại lý hoặc thầu phụ của bên đó (nếu có); hoặc
   • gian lận hoặc khai báo gian lận.
  • Phù hợp với quy định tại Điều 6.2:
   • Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không chịu trách nhiệm với Bên Quảng Cáo liên quan đến vi phạm trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm hành vi cẩu thả), vi phạm quy định pháp luật và các vi phạm khác, đối với bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc các thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hệ quả liên quan đến Hợp Đồng này; và
   • tổng trách nhiệm pháp lý của Bên Cung Cấp Dịch Vụ với Bên Quảng Cáo liên quan đến các thiệt hại khác phát sinh từ Hợp Đồng này, bất kể được quy định trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm hành vi cẩu thả), vi phạm quy định pháp luật và các vi phạm khác, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá số tiền Phí mà Bên Quảng Cáo đã thanh toán cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ trong thời hạn một (1) tháng trước khi xảy ra vi phạm.
  • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp Đồng, IO hoặc việc thực hiện, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các văn bản trên (“Tranh chấp”), trừ trường hợp được quy định rõ ràng trong Hợp Đồng này, các Bên đồng ý tuân thủ theo quy trình được quy định dưới đây:
   • một trong Các Bên sẽ gửi cho bên kia thông báo Tranh Chấp bằng văn bản, nêu rõ nội dung tranh chấp và các tài liệu có liên quan (“Thông Báo Tranh Chấp”). Sau khi nhận được Thông Báo Tranh Chấp, giám đốc hoặc đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên đồng ý nỗ lực thương lượng thiện chí để giải quyết Tranh Chấp;
   • nếu giám đốc hoặc đại diện có thẩm quyền khác của mỗi Bên vì bất kỳ lý do nào không thể giải quyết Tranh Chấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông Báo Tranh Chấp, các Bên đồng ý không hủy ngang rằng các tòa án của Nguyên đơn sẽ là bên duy nhất có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ Hợp Đồng này.

 

 1. Cam Đoan và Bồi Thường Thiệt Hại:
  • Bên Quảng Cáo cam đoan rằng:
   • Bên Quảng Cáo là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất được hưởng lợi đối với tất cả các quyền và lợi ích phát sinh từ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong Tài Liệu Quảng Cáo và có đầy đủ giấy phép phù hợp để sử dụng;
   • Bên Quảng Cáo không biết về bất kỳ hành vi vi phạm hoặc hành vi có khả năng bị xem là vi phạm nào đối với các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong Tài Liệu Quảng Cáo;
   • trong phạm vi hiểu biết của Bên Quảng Cáo, tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong Tài Liệu Quảng Cáo đã được xác lập và hợp lệ, đồng thời, không có bất kỳ khiếu nại, phản đối, tranh chấp hay kiện tụng nào, dù là đang trong quá trình xử lý hay đang bị cáo buộc, đối với quyền sở hữu, hiệu lực và quyền sử dụng đối với những Quyền Sở Hữu Trí Tuệ đó; và
   • trong phạm vi hiểu biết của Bên Quảng Cáo, việc khai thác Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trong Tài Liệu Quảng Cáo sẽ không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác.
   • mọi hoạt động kinh doanh của Bên Quảng Cáo đều tuân thủ các văn bản pháp luật, các quy tắc, quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, các quy định áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ tài chính từ xa cũng như tất cả các quy tắc ứng xử trong kinh doanh;
   • Bên Quảng Cáo có các giấy phép phù hợp để cung ứng hàng hóa/dịch vụ/công cụ tài chính đến công chúng, như liệt kê trên các website mà Bên Quảng Cáo sử dụng hoặc phát triển, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia Bên Quảng Cáo thực hiện hoạt động kinh doanh và trong phạm vi hiểu biết của Bên Quảng Cáo, những giấy phép đó vẫn tồn tại và có hiệu lực và không có bất kỳ vụ khiếu nại, phản đối, tranh chấp hay kiện tụng nào, dù là đang trong quá trình quá trình xử lý hay đang bị cáo buộc, đối với quyền sở hữu, hiệu lực và quyền sử dụng đối với những giấy phép đó.
  • Trong phạm vi Điều 7.2 này, khi dẫn chiếu đến Bên Được Bồi Thường sẽ bao gồm cả các công ty con của Bên Được Bồi Thường đó. Các quy định của Điều khoản này được thiết lập vì lợi ích của Bên Được Bồi Thường và các công ty con của Bên Được Bồi Thường và sẽ có hiệu lực thi hành không chỉ với Bên Được Bồi Thường mà còn với cả các công ty con của Bên Được Bồi Thường.
   • Bên Quảng Cáo phải bồi thường cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ mọi trách nhiệm, chi phí, thiệt hại và mất mát (bao gồm những không giới hạn các khoản lãi, phạt vi phạm và chi phí pháp lý (tính trên cơ sở bồi thường nguyên vẹn) và tất cả những khoản chi phí khác) mà Bên Tổ Chức phải gánh chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến các khiếu nại chống lại Bên Cung Cấp Dịch vụ đến từ một bên thứ ba vì:
  • những cáo buộc hoặc thực tế vi phạm về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc quyền nhân thân của một bên thứ ba liên quan đến việc Bên Cung Cấp Dịch Vụ sử dụng Tài Liệu Quảng Cáo theo Hợp Đồng này;
  • toàn bộ hoặc một phần của Tài Liệu Quảng Cáo hoặc hàng hóa/dịch vụ được quảng cáo trong Tài Liệu Quảng Cáo (bao gồm nhưng không giới hạn việc Bên Cung Cấp Dịch Vụ sử dụng hay giao dịch Tài Liệu Quảng Cáo);
  • việc cung cấp Dịch Vụ;
  • Bên Quảng Cáo vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này;
  • Bên Quảng Cáo hoặc nội dung của Tài Liệu Quảng Cáo vi phạm bất kỳ quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia/vùng lãnh thổ nào, hoặc
  • Bất kỳ hành vi hoặc sai sót của Bên Quảng Cáo hoặc nhân viên, đại lý hoặc các thầu phụ của Bên Quảng Cáo; các khiếu nai hoặc kiện tụng về tội phỉ báng, vu khống, vi phạm quyền riêng tư và công bố, đạo văn, vi phạm bản quyền hoặc các khiếu nại khác liên quan đến nội dung của Tài Liệu Quảng Cáo vi phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba tại bất cứ nơi nào trên thế giới.
   • Bên Quảng Cáo chấp nhận, đồng ý và cam đoan rằng:
  • Bên Cung Cấp Dịch Vụ sử dụng Nền Tảng Indoleads với vai trò bên được cấp phép và là một kênh phân phối lưu lượng truy cập và đăng tải các thông tin do Bên Quảng Cáo cung cấp. Bên Cung Cấp Dịch Vụ hay các cá nhân khác được cấp phép vận hành Nền Tảng Indoleads thông qua bất kỳ phương thức nào đều không có nghĩa vụ sàng lọc trước nội dung của Tài Liệu Quảng Cáo, hoặc các trao đổi, thông tin đăng tải trên các trang web của Bên Phát Hành.
  • Bên Cung Cấp Dịch Vụ không cam kết về sự chính xác, kịp thời, đáng tin cậy của các thông tin hay nội dung được đăng tải trên các trang web của Bên Phát Hành và Bên Cung Cấp Dịch Vụ cũng không có bất kỳ cam kết nào về việc sử dụng hoặc kết quả sử dụng các trang web của Bên Phát Hành.
   • Các Bên hiểu rõ và đồng ý rằng Bên Cung Cấp Dịch Vụ chỉ là một bên trung gian và do đó, không bị xem là bên quảng cáo hoặc bên phân phối dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 1. Thời Hạn Hợp Đồng, Các Sửa Đổi và Chấm Dứt:
  • Hợp Đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được viết trên góc trên bên phải.
  • Trừ trường hợp bị chấm dứt trước thời hạn theo Điều 8, Hợp Đồng này sẽ tự động gia hạn thêm một (01) năm (“Thời Hạn Gia Hạn”) vào ngày cuối cùng Thời Hạn Hợp Đồng Ban Đầu và ngày cuối cùng của mỗi Thời Hạn Gia Hạn.
  • Mọi sửa đổi và điều chỉnh liên quan đến Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản dưới dạng phụ lục đính kèm và sẽ trở thành một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này vào thời điểm được ký kết bởi người đại diện có thẩm quyền của các Bên.
  • Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản ít nhất bốn mươi (40) ngày làm việc trước ngày chấm dứt. Bên Quảng Cáo cam kết hoàn thành việc lưu trữ lại tất cả Các Hành Động Được Ghi Nhận và Hành Động Mục Tiêu trong vòng bốn mươi (40) ngày làm việc trước ngày chấm dứt hợp đồng. Vào ngày có hiệu lực cuối cùng của Hợp Đồng căn cứ theo điều khoản này, Các Bên phải thanh toán toàn bộ các khoản Phí tồn đọng và cam kết cùng nhau ký vào biên bản xác nhận Bên Quảng Cáo đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản Phí còn tồn đọng cho Bên Cung Cấp Dịch Vụ.

 

 1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
  • Các Bên tham gia Hợp Đồng này có quan hệ độc lập, không có bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này cấu thành thỏa thuận hợp danh hoặc liên doanh giữa Các Bên.
  • Tuyên Bố và Bảo Đảm: Mỗi Bên tuyên bố và bảo đảm có đủ đầy thẩm quyền để tham gia ký kết và bị ràng buộc bởi Hợp Đồng này.
  • Các Bên phải chỉ định một giám đốc quan hệ kinh doanh giữ vai trò liên lạc giữa Các Bên và sẽ thông báo cho Bên Còn Lại biết về việc chỉ định này.
  • Các Bên đồng ý rằng:
   • bảo mật tất cả các thông tin mà mỗi Bên có về Bên còn lại và chỉ sử dụng những thông tin đó cho các mục đích được quy định trong Hợp Đồng này.
   • Mỗi Bên có quyền tiết lộ các thông tin được yêu cầu bảo mật theo quy định tại Điều 9.4 này cho các đối tượng sau:
    • Các cố vấn chuyên môn, chuyên gia tư vấn và nhân viên trong tập đoàn của Bên đó nếu xét thấy cần thiết để được tham vấn về Hợp Đồng này, với điều kiện Các Bên khi tiết lộ thông tin phải đảm bảo rằng những người nhận được thông tin này phải có nghĩa vụ giữ bí mật như với Bên đó; hoặc
    • Các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế, sở Giao dịch chứng khoán trong trường hợp pháp luật có yêu cầu;
   • Điều khoản 9.4 này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành ngay cả khi Hợp Đồng này bị chấm dứt.
  • Việc từ bỏ bất kỳ quyền nào theo Hợp Đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và chỉ áp dụng cho Bên có liên quan, trong những trường hợp cụ thể được đề cập đến trong văn bản. Việc một Bên không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ các quyền nào theo quy định của Hợp Đồng này hoặc theo pháp luật sẽ không bị xem là từ bỏ thực hiện các quyền đó hay bất kỳ quyền nào khác và cũng sẽ không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền đó hay bất kỳ quyền nào khác.
  • Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, các quyền phát sinh theo Hợp Đồng sẽ không loại trừ các quyền được quy định theo pháp luật.
  • Một Bên không hoàn thành hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này sẽ không bị coi là vi phạm Hợp Đồng và không phải bồi thường thiệt hại nếu việc không hoàn thành hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ là do các sự kiện bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên đó. Trong trường hợp này, thời gian thực hiện nghĩa vụ sẽ được kéo dài thêm khoảng tương đương với thời gian không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng.
  • Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu, không thực thi được hoặc không hợp pháp, các điều khoản còn lại vẫn sẽ giữ nguyên hiệu lực. Trong trường hợp các điều khoản bị vô hiệu, không thực thi được hoặc không hợp pháp sẽ có hiệu lực, có khả năng thực thi hoặc hợp pháp nếu được xóa bỏ một phần nội dung thì điều khoản đó sẽ được sửa đổi cần thiết để phục hồi tính hiệu lực, thực thi và hợp pháp.
  • Trong trường hợp có các thông tin cần phải được thông báo theo quy định của Hợp Đồng này, thông báo đó phải được lập thành văn bản (email)
  • Các Bên đồng ý rằng các bản sao của Hợp Đồng này có ký tên hoặc các tài liệu/thông báo khác được gửi qua email dưới dạng điện tử (bản scan) cũng sẽ có hiệu lực pháp lý. Hợp Đồng này có thể được lập và ký thành nhiều bản gốc với số lượng do Các Bên thỏa thuận nhưng tất cả các bản gốc Hợp Đồng này đều được xem là cấu thành cùng một thỏa thuận.
  • Mỗi Bên phải ngay lập tức thông báo cho Bên còn lại khi có thay đổi về địa chỉ trụ sở chính, tình trạng pháp lý và thông tin ngân hàng.
  • Bên Quảng Cáo không được chuyển nhượng, thế chấp, giao thầu lại, ủy thác hay thực hiện giao dịch khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Bên Quảng Cáo theo Hợp Đồng này mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cung Cấp Dịch Vụ. Bên Cung Cấp Dịch Vụ được phép chuyển nhượng, thế chấp, giao thầu lại, ủy thác hay thực hiện giao dịch khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Bên Cung Cấp Dịch Vụ bất kỳ lúc nào miễn là phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên Quảng Cáo.

ĐỂ LÀM CHỨNG, đại diện theo ủy quyền của các bên theo đây đã ký Hợp Đồng này vào ngày được viết trên góc trên bên phải.

 1. BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ:BÊN QUẢNG CÁO:
  BeautyMe Marketplace (M) Sdn BhdTên Công ty
  Mã số Công ty: 1154348 T

  VAT:

  Địa chỉ: Lô 6.08, Tầng 6, Plaza First Nationwide, Số 161 Jalan Tun H.S. Lee, 50000 Kuala Lumpur, MALAYSIA

  Tên Ngân hàng: OCBC Bank (Malaysia) Berhad

  Địa chỉ Ngân hàng: MENARA OCBC Tầng 11, 18 JALAN TUN PERAK, 50500 MALAYSIA.

  Số Tài khoản: 701-147448-0 USD

  Mã SWIFT: OCBCMYKLXXX

  Liên hệ hành chính: +603-2730 0988

   

   

  Địa chỉ:

  Mã số Công ty:

  ______________________________________________________________________
  Họ và tên: Sergey GardarHọ và tên:
  Chức vụ: CEOChức vụ:

   

MẪU PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG QUẢNG CÁO

PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG QUẢNG CÁO SỐ 1/1
Kèm theo HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ngày 20.03.2021

BeautyMe Marketplace (M) Sdn Bhd (được thành lập và hoạt động theo pháp luật Malaysia, Đăng ký Công ty Số: 1154348 T), có trụ sở tại Lô 6.08, Tầng 6, Plaza First Nationwide, Số 161 Jalan Tun H.S. Lee, 50000 Kuala Lumpur, MALAYSIA (“Bên Cung Cấp Dịch Vụ”) và ____________________ có trụ sở tại ___________________ đồng ý ký kết Phiếu Yêu Cầu Đăng Quảng Cáo (“IO”) theo các điều khoản và điều kiện của chiến dịch quảng cáo như sau:

Tên Chiến Dịch:Novakids
Thời hạn Chiến Dịch:Không giới hạn
Địa chỉ Trang Mục Tiêu:https://www.novakidschool.com/
Hành Động Được Ghi Nhận:Lớp học thử và Mua bài học đầu tiên
Chi phí Hành Động Mục Tiêu: 20 USD cho Lớp học thử+ 20 USD cho Mua bài học đầu tiên
Số Hành Động Mục Tiêu tối đa (chỉ trong vòng một Kỳ Báo Cáo):Không
Mô Hình Định Giá:        CPA+CPS
Thời hạn Kỳ Cookie:_ ngày
Thời Gian Phê Duyệt:_
Vị trí Mục tiêu:
Các điều khoản quan trọng khác[1]:

Các Bên có quyền điều chỉnh nội dung của Chiến Dịch hoặc chấm dứt thoả thuận bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến bên còn lại theo địa chỉ email dưới đây:

Email Bên Quảng Cáo                     __

Email Bên Cung Cấp Dịch Vụ       advertisers@indoleads.com

 

Các điều chỉnh, sửa đổi nội dung Chiến Dịch nêu trên hoặc Thỏa thuận Chấm dứt sẽ có hiệu lực sau khi Bên đề xuất thay đổi nhận được xác nhận của Bên còn lại thông qua email được chỉ định và theo thông báo tạm ngừng 48 giờ (2 ngày làm việc) để áp dụng thay đổi.

 

 

Bên Cung Cấp Dịch Vụ                                          Bên Quảng Cáo

 

 

______________________________________________________________________
Họ và tên: Sergey GaydarHọ và tên:
Chức vụ: CEOChức vụ: