Đề nghị mới được đưa ra: Kontigo PL - ADM Poland Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Kontigo PL - ADM logo
Kontigo PL - ADM:

Paid оrder - 6.30%


GEO: Poland
eCPC 0.2700
Giữ khoảng thời gian 54
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 3.74
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Cashbacks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
PPC (not search) Cấm
Context ads Cấm
Doorways Cấm
Emails Cấm
Paid search (Brand) Cấm
Social Media Cho phép
Incentive Cho phép
Toolbar Cho phép
Teaser Networks Cho phép
SEO Cấm
Reachmedia Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Websites Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm

Sự miêu tả