Đề nghị mới được đưa ra: Kontigo PL - ADM Poland Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Kontigo PL - ADM logo
Kontigo PL - ADM:

Paid оrder - 6.30%


GEO: Poland
eCPC 0.1900
Giữ khoảng thời gian 50
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 2.5
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả