Đề nghị mới được đưa ra: Paramount+ United States Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Paramount+ logo
Paramount+: USD 0.49 - for every free Trial Sign Up
GEO: United States
eCPC 0.6607
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 1.76
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả