Đề nghị mới được đưa ra: Shutterstock World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Shutterstock logo
Shutterstock:
New Customer Subscription - Image: 20%
New Customer Purchase - Music: 20%
PremiumBeat New Customer Purchase: 30% 
New Customer Purchase - Image: 20%
New Customer Purchase - Footage: 20%
Item category - Editorial Videos: 0%
GEO: World Wide
eCPC 0.9738
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 2.56
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cần sự chấp thuận
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả