Đề nghị mới được đưa ra: Casetify World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Casetify logo
Casetify:

5.95 USD per purchase (New Customers ONLY)

GEO: World Wide
eCPC 3.0769
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.82
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cấm
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả