Đề nghị mới được đưa ra: Depositphotos World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Depositphotos logo
Depositphotos:
New Customers' Purchases              40.00% CPS
Existing Customers' Purchases        15.00% CPS
GEO: World Wide
eCPC 0.3488
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 1
Thời gian tồn tại của cookie 180ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

Get high commission rates while giving your customers access to Depositphotos’ rich stock library, with the Basic Depositphotos offer.
Top geos: RU,BR,US