Đề nghị mới được đưa ra: Exness World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Exness logo
Exness:
 $2-$29$30-$149$150-$599$600+
CountryWebiOSAndroidWebiOSAndroidWebiOSAndroidWebiOSAndroid
TH$35$28$14$126$126$63$280$280$168$672$672$371
CN$35$28$21$441$350$266$574$455$350$1,232$980$742
ZA$14$7$7$49$28$21$119$91$70$560$441$343
VN$35$21$21$182$91$70$301$252$196$777$616$469
ID$21$7$7$112$112$84$140$126$98$798$637$483
PK$35$14$14$119$98$70$147$119$91$623$497$378
BD$28$21$14$105$84$63$224$175$133$560$448$336
MV$35$28$21$119$98$70$308$245$189$742$588$448
IN$35$28$21$91$70$56$147$119$91$770$616$462
EG$35$28$21$119$98$70$280$224$168$560$448$336
NG$14$14$7$91$70$56$270$217$168$756$602$455
SA$35$28$21$168$133$98$259$203$154$1078$861$651
GH$21$7$7$42$35$28$119$98$70$560$448$336
BR$21$14$14$42$35$28$119$91$70$672$532$406
AE$35$28$21$350$280$210$420$336$252$1239$987$749
KE$21$7$7$42$35$28$119$98$70$560$448$336
UG$14$14$7$42$35$28$119$98$70$560$448$336
PH$7$7$7$42$35$21$98$98$70$560$448$336
KR$35$28$21$238$189$147$378$301$231$1050$833$637
NA$7$7$7$42$35$21$119$98$70$560$448$336
ZW$7$7$7$42$35$21$119$98$70$560$448$336
BW$21$14 $14$42$35$21 $119$98$70$560$448$336
SG$21$14$14$119$98$70$154$126$91$560$448$336
JP$35$28$21$203$161$126$231$182$140$560$448$336
GEO: World Wide
eCPC 6.9314
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.07
Thời gian tồn tại của cookie 180ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả