Đề nghị mới được đưa ra: Alamy World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Alamy logo
Alamy: 10%
GEO: World Wide
eCPC 0.4260
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.27
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cần sự chấp thuận
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả