Đề nghị mới được đưa ra: lgcity.ru Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

lgcity.ru logo
lgcity.ru: Ставка 6.5% с 2022-03-30 на все заказы для старых клиентов.
Ставка 13% с 2022-03-30 на все заказы для новых клиентов.
GEO: Russian Federation
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 44
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cần sự chấp thuận
SEO Cho phép
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cần sự chấp thuận
Retargeting Cho phép
Display Traffic Cần sự chấp thuận
Google Display Cần sự chấp thuận
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cần sự chấp thuận
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cấm
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả