Đề nghị mới được đưa ra: braun-russia.ru Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

braun-russia.ru logo
braun-russia.ru: Ставка 3.9% с 2020-10-19 на все заказы
GEO: Russian Federation
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cho phép
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cấm
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả