Đề nghị mới được đưa ra: Puzzle-english Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Puzzle-english logo
Puzzle-english:

Paid order 20%

GEO: Many Geos
eCPC 0.0883
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 7.54
Thời gian tồn tại của cookie 100ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả