Đề nghị mới được đưa ra: Foodband.ru Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Foodband.ru logo
Foodband.ru: Old user- 7%
New user- 20%
GEO: Russian Federation
eCPC 8.7025
Giữ khoảng thời gian 39
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 3.89
Thời gian tồn tại của cookie 60ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả