Đề nghị mới được đưa ra: Movavi World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Movavi logo
Movavi: 39% revenue share commission for Movavi Desktop products.
GEO: World Wide
eCPC 4.9939
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.24
Thời gian tồn tại của cookie 120ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cần sự chấp thuận
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả