Đề nghị mới được đưa ra: InVideo World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

InVideo logo
InVideo: Sign Up - USD 0
List for Item SKU is BUSINESS_MONTHLY 80% of order sale amount
List for Item SKU is UNLIMITED_MONTHLY -  80% of order sale amount
List for Item SKU is BUSINESS_YEARLY35% of order sale amount
List for Item SKU is UNLIMITED_YEARLY - 35% of order sale amount
All Other35% of order sale amount
GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.67
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả