Đề nghị mới được đưa ra: Blinkist World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Blinkist logo
Blinkist:
Account Creation  EUR0.00
Free Trial  EUR0.00
Subscription  20% of item sale amount
GEO: World Wide
eCPC 27.3136
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 2.63
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả