Đề nghị mới được đưa ra: FragranceNet.com / CPS World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

FragranceNet.com / CPS logo
FragranceNet.com / CPS: 0.1% Base Commission
GEO: World Wide
eCPC 0.0029
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 4.66
Thời gian tồn tại của cookie 10ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cần sự chấp thuận
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

FragranceNet.com carries 100% Genuine Brand Name products at up to 70% OFF Retail . With over 17,000 beauty products and Free U.S Shipping on all orders over $59, you can find all your beauty products for less!

FragranceNet.com KEYWORD BIDDING POLICY
Affiliates may not may not bid on any of FragranceNet.com and FragranceNet.com's trademarked URLs - "FragranceNet.com," "FragranceNet.com," "fragrancenet.com," "fragrance.net," or any variations or misspellings of "FragranceNet.com," "fragrancenet.com" or "fragrance.net," or use these URLs in the title or display URL in their listings on search engines.