Đề nghị mới được đưa ra: Perfect World [CPP] RU + CIS - ADM Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Perfect World [CPP] RU + CIS - ADM logo
Perfect World [CPP] RU + CIS - ADM:

Регистрация - 0.00RUB


Активный игрок 2 - 160.00RUB


Первый вход - 0.00RUB


GEO: Many Geos
eCPC 0.9500
Giữ khoảng thời gian 18
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 6.82
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả