Đề nghị mới được đưa ra: OneTravel.com World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

OneTravel.com logo
OneTravel.com: Commission Structure
VacationUSD17.50 - 24.50
HotelsUSD10.50 - 11.9
FlightsUSD5.60 - 7
InsuranceUSD3.50 - 4.90
Car RentalsUSD3.50 - 4.90

GEO: World Wide
eCPC 0.5105
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.24
Thời gian tồn tại của cookie 90ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả