Đề nghị mới được đưa ra: Marriott International World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Marriott International logo
Marriott International:

COMMISSION STRUCTURE: 3% for qualified completed hotel stays

GEO: World Wide
eCPC 76.4960
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 1.08
Thời gian tồn tại của cookie 7ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả