Đề nghị mới được đưa ra: KLM Airlines - Exclusive World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

KLM Airlines - Exclusive logo
KLM Airlines - Exclusive:
Medium Haul 1% of revenue
Long Haul 1.5% of revenue
GEO: World Wide
eCPC 3.8743
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả