Đề nghị mới được đưa ra: AbeBooks World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

AbeBooks logo
AbeBooks:

2% of order sale amount

GEO: World Wide
eCPC 0.1785
Giữ khoảng thời gian 50
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 1
Thời gian tồn tại của cookie 90ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cần sự chấp thuận
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cần sự chấp thuận
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả