Đề nghị mới được đưa ra: Hillary-shop UA - ADM Ukraine Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Hillary-shop UA - ADM logo
Hillary-shop UA - ADM:

Оплаченный заказ - 17.00%


GEO: Ukraine
eCPC 14.6400
Giữ khoảng thời gian 36
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 6.21
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả