Đề nghị mới được đưa ra: TicketNetwork World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

TicketNetwork logo
TicketNetwork: 12.5%

GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 2
Thời gian tồn tại của cookie 45ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cần sự chấp thuận
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả