Đề nghị mới được đưa ra: Zattini Brazil Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Zattini logo
Zattini:

6% 

GEO: Brazil
eCPC 5.7892
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 8.41
Thời gian tồn tại của cookie 15ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả