Đề nghị mới được đưa ra: Etihad Airways (Exclusive) World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Etihad Airways (Exclusive): 1.5%
GEO: World Wide
eCPC 11.1062
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.19
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả