Đề nghị mới được đưa ra: Sestini Brazil Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Sestini logo
Sestini:

6%

GEO: Brazil
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cần sự chấp thuận
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả