Đề nghị mới được đưa ra: World of Hyatt WW CPS - CIT Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

World of Hyatt WW CPS - CIT logo
World of Hyatt WW CPS - CIT: cpa: 2.00%
GEO: Many Geos
eCPC 105.9982
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 45ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả