Đề nghị mới được đưa ra: SuperGrosz PL CPS% - CIT Poland Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

SuperGrosz PL CPS% - CIT logo
SuperGrosz PL CPS% - CIT: cpa: 6.40%
GEO: Poland
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 14
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả