Đề nghị mới được đưa ra: Bookaway Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Bookaway logo
Bookaway:

6% commission 

Booked - USD0 payout

Departed - with payout commissions
GEO: Many Geos
eCPC 11.3855
Giữ khoảng thời gian 5
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 4.17
Thời gian tồn tại của cookie 45ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cần sự chấp thuận
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả