Đề nghị mới được đưa ra: Kredito24.ru - CIT Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Kredito24.ru - CIT logo
Kredito24.ru - CIT: cpa: 41.06
GEO: Russian Federation
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 3
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

PPC (not search) Cho phép
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Reachmedia Cho phép
Emails Cho phép
Social Media Cho phép
Cashbacks Cấm
Teaser Networks Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Doorways Cấm
SEO Cho phép
Re-brokering Cấm
Incentive Cấm
Paid search (Brand) Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Toolbar Cấm
Websites Cho phép
Coupons Cho phép
Facebook Display Cho phép
Retargeting Cấm
Context ads Cấm

Sự miêu tả