Đề nghị mới được đưa ra: EaseUS WW CPS - CIT World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

EaseUS WW CPS - CIT logo
EaseUS WW CPS - CIT: cpa: 24.00%
GEO: World Wide
eCPC 5.4529
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả