Đề nghị mới được đưa ra: Alamy WW CPS - CIT World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Alamy WW CPS - CIT logo
Alamy WW CPS - CIT: cpa: 8.00%
GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn No
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cấm
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả