Đề nghị mới được đưa ra: Lime Zaim [CPS] RU - ADM Russian Federation Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Lime Zaim [CPS] RU - ADM logo
Lime Zaim [CPS] RU - ADM:

Корректно заполненная заявка - 0RUB


Выданный заем (клиент с нормальной КИ) - 1350RUB


Выданный заем (клиент с хорошей КИ) - 2250RUB


Выданный заем (клиент с отличной КИ) - 3375RUB


GEO: Russian Federation
eCPC 52.4037
Giữ khoảng thời gian 23
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả