Đề nghị mới được đưa ra: Banggood Direct World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Banggood Direct logo
Banggood Direct:

Order is validated once it is shipped to user

6% - General
12% - Fashion
GEO: World Wide
eCPC 4.0324
Giữ khoảng thời gian 50
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 3.12
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả