Đề nghị mới được đưa ra: Tengo [CPL] KZ Kazakhstan Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Tengo [CPL] KZ logo
Tengo [CPL] KZ:

Application confirmed - 400RUB


GEO: Kazakhstan
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 25
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 1ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả