Đề nghị mới được đưa ra: StrawberryNet / CPS World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

StrawberryNet / CPS logo
StrawberryNet / CPS:
10%

Earn 10% flat commission for both new and returning customers by placing our banners on your website or blog and integrating links in your content.

Additional commission on United Arab Emirates of Existing customers.

Tier
Number of sales
Extra Bonus
1102%
2303%
The new, higher commission will be effective from 15/11/2022 to 15/12/2022
GEO: World Wide
eCPC 0.0363
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.1
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả