Đề nghị mới được đưa ra: Norton [CPS] WW World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Norton [CPS] WW logo
Norton [CPS] WW:

Sale - 140%, 1.40-140USD


GEO: World Wide
eCPC 0.5156
Giữ khoảng thời gian 74
Băng rôn No
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.36
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả