Đề nghị mới được đưa ra: Intercars-tickets Many GEOs Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Intercars-tickets Many GEOs logo
Intercars-tickets Many GEOs:

Оплаченный заказ - 7.69%


GEO: Many Geos
eCPC 4.8504
Giữ khoảng thời gian 25
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 3.59
Thời gian tồn tại của cookie 60ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cấm

Sự miêu tả