Đề nghị mới được đưa ra: Uniplaces WW - ADM World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Uniplaces WW - ADM logo
Uniplaces WW - ADM:

Paid booking (rev.share) - 11.53%


GEO: World Wide
eCPC 45.6431
Giữ khoảng thời gian 54
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0.61
Thời gian tồn tại của cookie 14ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả

Uniplaces is creating a trusted, global brand for student accommodation.
Since launching in 2013, Uniplaces became the fastest-growing international website for booking student accommodation.