Đề nghị mới được đưa ra: Miniinthebox World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Miniinthebox logo
Miniinthebox:
RANKCONDITIONPAYOUT
1List for Item Category is Electronics_Category6% of item sale amount
2List for Item Category is SO_Category_IO6%of of item sale amount

All Other13% of item sale amount

GEO: World Wide
eCPC 2.1000
Giữ khoảng thời gian 75
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng No
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả