Đề nghị mới được đưa ra: eBags World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

eBags logo
eBags:
Sale - 3% 

RankConditionPayout
1List for Item SKU is SKU-Exceptions
0% of item sale amount

All Other
3% of item sale amount

GEO: World Wide
eCPC 0.0183
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 0.09
Thời gian tồn tại của cookie 14ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV Yes

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cần sự chấp thuận

Sự miêu tả