Đề nghị mới được đưa ra: Upgrade Loans and Credit Cards United States Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Upgrade Loans and Credit Cards logo
Upgrade Loans and Credit Cards:


Action Commission
Personal Loan Issued
 2%
Personal Loan App Created
 $0.00
PersonaL Loan Offered   
 $0.00
Personal Loan App Submitted 
$0.00
Card Application Started
$0.00
Card Offered  
$0.00
Card Application Completed 
$0.00
Card Issued 
$52.50 - $140.00
Universal Loan Issued
2%
Universal Credit App Submit
$0.00
Universal credit app started (New)
$0.00
Universal Credit App Offered (New)
$0.00

Auto Refi App Start
$0.00
Auto Refi Offered
$0.00
Auto Refi App Submit
$0.00
Auto Refi Issued
1%
Reward Checking App Create
$0.00
Reward Checking App Submit
$0.00
Rewards Checking Account Opened - Disclaimer $17.50
Savings Account Submit
$0.00
Savings Account Opened
$35.00
Direct Deposit
$0.00                    
SCHEDULE 
Action Locking - Actions are locked 15 day(s) after end of the month they are tracked 
Payout Scheduling - Approved transactions are paid 5 day(s) after end of the month they lock

QUALIFIED REFERRALS
Credit Policy - Last Click 
Referral Window - Allow referrals from clicks within 30 day(s) 

Rank Condition Payout
1 List for Item Category is UpgradeCard_3HAH_Cashback
USD70.00 per order
2 List for Item Category is UpgradeCard_1.5_Bitcoin
USD70.00 per order

All Other USD52.50 per order


GEO: United States
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng No
CR 12
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (not search) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cấm
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả