Đề nghị mới được đưa ra: Adorama US CA - ADM Canada, United States Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

Adorama US CA - ADM logo
Adorama US CA - ADM:

Paid order - 1.59%

The duration for these increased rates is until 15th March 2024. 
GEO: Canada, United States
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 69
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 5
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả