Đề nghị mới được đưa ra: MMT - DF [CPS] IN - ADM India Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

MMT - DF [CPS] IN - ADM logo
MMT - DF [CPS] IN - ADM:

Paid Order - Repeat User - 100.00INR


Paid Order - New User - 100.00INR


GEO: India
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 45
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0.17
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cấm
Reachmedia Cấm
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cấm
Google Display Cấm
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cấm
Re-brokering Cấm
Push Notification Cấm
Native ads Cấm
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả