Đề nghị mới được đưa ra: World of Warships Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

World of Warships logo
World of Warships:

USD0.15 - USD 11

*Ukraine as the geo to be paid together with CIS countries.

Geography and paid goals

AU

4.2USD

conversion

Desktop

All os

LT

1.4USD

conversion

Desktop

All os

EE

1.4USD

conversion

Desktop

All os

LV

1.4USD

conversion

Desktop

All os

BG

0.84USD

conversion

Desktop

All os

BR

0.35USD

conversion

Desktop

All os

CA

4.55USD

conversion

Desktop

All os

TJ

1.4USD

conversion

Desktop

All os

MD

1.4USD

conversion

Desktop

All os

AZ

1.4USD

conversion

Desktop

All os

TM

1.4USD

conversion

Desktop

All os

AM

1.4USD

conversion

Desktop

All os

VN

0.49USD conversion Desktop All os

KG

1.4USD

conversion

Desktop

All os

UZ

1.4USD

conversion

Desktop

All os

KZ

1.4USD

conversion

Desktop

All os

CZ

2.45USD

conversion

Desktop

All os

SK

2.45USD

conversion

Desktop

All os

AT

5.25USD

conversion

Desktop

All os

DE

5.25USD

conversion

Desktop

All os

CH

5.25USD

conversion

Desktop

All os

ES

1.155USD

conversion

Desktop

All os

FR

2.8USD

conversion

Desktop

All os

BE

2.8USD

conversion

Desktop

All os

GE

0.49USD

conversion

Desktop

All os

GR

2.1USD

conversion

Desktop

All os

HK

6.3USD

conversion

Desktop

All os

HR

1.75USD

conversion

Desktop

All os

HU

2.24USD

conversion

Desktop

All os

IL

2.24USD

conversion

Desktop

All os

IT

0.84USD

conversion

Desktop

All os

JP

9.8USD

conversion

Desktop

All os

KR

7USD

conversion

Desktop

All os

KP

4.9USD

conversion

Desktop

All os

PE

0.49USD

conversion

Desktop

All os

BO

0.49USD

conversion

Desktop

All os

EC

0.49USD

conversion

Desktop

All os

MX

0.49USD

conversion

Desktop

All os

MF

0.49USD

conversion

Desktop

All os

HT

0.49USD

conversion

Desktop

All os

HN

0.49USD

conversion

Desktop

All os

BL

0.49USD

conversion

Desktop

All os

CR

0.49USD

conversion

Desktop

All os

PR

0.49USD

conversion

Desktop

All os

DO

0.49USD

conversion

Desktop

All os

GF

0.49USD

conversion

Desktop

All os

CU

0.49USD

conversion

Desktop

All os

VE

0.49USD

conversion

Desktop

All os

GT

0.49USD

conversion

Desktop

All os

AR

0.49USD

conversion

Desktop

All os

CL

0.49USD

conversion

Desktop

All os

MQ

0.49USD

conversion

Desktop

All os

SV

0.49USD

conversion

Desktop

All os

CO

0.49USD

conversion

Desktop

All os

UY

0.49USD

conversion

Desktop

All os

NI

0.49USD

conversion

Desktop

All os

GP

0.49USD

conversion

Desktop

All os

MY

0.35USD

conversion

Desktop

All os

NL

4.55USD

conversion

Desktop

All os

NZ

3.5USD

conversion

Desktop

All os

PH

0.35USD

conversion

Desktop

All os

PL

2.1USD

conversion

Desktop

All os

PT

0.7USD

conversion

Desktop

All os

RO

1.75USD

conversion

Desktop

All os

RS

1.05USD

conversion

Desktop

All os

DK

4.9USD

conversion

Desktop

All os

NO

4.9USD

conversion

Desktop

All os

FI

4.9USD

conversion

Desktop

All os

SE

4.9USD

conversion

Desktop

All os

SG

4.2USD

conversion

Desktop

All os

TH

0.49USD

conversion

Desktop

All os

TR

0.385USD

conversion

Desktop

All os

TW

1.68USD

conversion

Desktop

All os

GB

2.8USD

conversion

Desktop

All os

IE

2.8USD

conversion

Desktop

All os

US

5.25USD

conversion

Desktop

All os

GEO: Many Geos
eCPC 1.8876
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.97
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả