Đề nghị mới được đưa ra: World of Tanks Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

World of Tanks logo
World of Tanks:

USD0.1 - USD5.6

Geography and paid goals
AU 4.9USD conversion Desktop All os
EE 1.4USD conversion Desktop All os
LT 1.4USD conversion Desktop All os
LV 1.4USD conversion Desktop All os
BG 0.84USD conversion Desktop All os
BR 0.3USD conversion Desktop All os
CA 5.6USD conversion Desktop All os
CZ 2.8USD conversion Desktop All os
SK 2.8USD conversion Desktop All os
AT 5.6USD conversion Desktop All os
DE 5.6USD conversion Desktop All os
CH 5.6USD conversion Desktop All os
ES 1.05USD conversion Desktop All os
FR 2.8USD conversion Desktop All os
BE 2.8USD conversion Desktop All os
GE 0.49USD conversion Desktop All os
GR 2.1USD conversion Desktop All os
HR 1.4USD conversion Desktop All os
HU 2.45USD conversion Desktop All os
IL 1.4USD conversion Desktop All os
IT 0.7USD conversion Desktop All os
JP 8.4USD conversion Desktop All os
KR 8.4USD conversion Desktop All os
MY 0.35USD conversion Desktop All os
NL 4.55USD conversion Desktop All os
NZ 4.9USD conversion Desktop All os
PH 0.35USD conversion Desktop All os
PL 2.45USD conversion Desktop All os
PT 0.7USD conversion Desktop All os
RO 1.75USD conversion Desktop All os
RS 0.9USD conversion Desktop All os
NO 4.55USD conversion Desktop All os
FI 4.55USD conversion Desktop All os
DK 4.55USD conversion Desktop All os
SE 4.55USD conversion Desktop All os
SG 2.1USD conversion Desktop All os
TH 0.49USD conversion Desktop All os
TR 0.49USD conversion Desktop All os
TW 2.1USD conversion Desktop All os
GB 4.2USD conversion Desktop All os
IE 4.2USD conversion Desktop All os
US 5.6USD conversion Desktop All os
Other  0.105 USD conversions Desktop All os

GEO: Many Geos
eCPC 0.1387
Giữ khoảng thời gian 60
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 0.21
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích Yes
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cấm
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cấm
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cấm
Coupons Cho phép
Cashbacks Cấm
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cấm
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cấm
Doorways Cấm
Toolbar Cấm

Sự miêu tả