Đề nghị mới được đưa ra: City.Travel Many Geos Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

City.Travel logo
City.Travel:
Paid order (Hotel)    7.50%
Paid order from a mobile device    3%-7.50%
Paid order (Avia)3%
GEO: Many Geos
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 32
Băng rôn Yes
Liên kết sâu No
Mã số quảng Yes
CR 5.69
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cấm
SEO Cấm
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cho phép
Cashbacks Cho phép
Incentive Cho phép
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cấm
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả