Đề nghị mới được đưa ra: eSky Many geos World Wide Chương trình liên kết

Chi tiết về ưu đãi

eSky Many geos logo
eSky Many geos:
5% per sale:

for each conversion
percentage applies from total cart value
commission is capped at 50$ per each referred transaction
GEO: World Wide
eCPC 0.0000
Giữ khoảng thời gian 30
Băng rôn Yes
Liên kết sâu Yes
Mã số quảng Yes
CR 0
Thời gian tồn tại của cookie 30ngày
Trang đích No
Nguồn cấp dữ liệu XML / CSV No

Hạn chế giao thông

Paid search (Brand) Cấm
PPC (no brand) Cho phép
SEO Cho phép
Emails Cho phép
Popunder/Clickunder Cho phép
Reachmedia Cho phép
Teaser Networks Cho phép
Retargeting Cấm
Display Traffic Cho phép
Google Display Cho phép
Coupons Cấm
Cashbacks Cho phép
Incentive Cấm
Social Media Cho phép
Websites Cho phép
Context ads Cho phép
Re-brokering Cho phép
Push Notification Cho phép
Native ads Cho phép
Facebook Display Cho phép
Doorways Cho phép
Toolbar Cho phép

Sự miêu tả